1396/05/07 - 11:30
در خبرها خواندیم که یکی از وزرای دولت برای توجیه خرید خودروی گران قیمت می می گوید:" ما به جاده می رویم و بالاخره باید ماشینمان امن باشد، من که پول دارم، دلم هم که می خواهد، وقتی نخرم یعنی نفاق دارم. آن هم به خاطر حرف دیگران... باید جامعه را عادت داد...".اگر چه وزیر محترم می خواهد وانمود کند که صداقت دارد و حتی آنها که غیر از این عمل می کنند را دچار نفاق و ریاکاری می داند و... اما این حاکی از یک خطر بزرگ و بازگشت به فرهنگ قبل از انقلاب است که اگر چاره نشود، بی زحمت فرهنگ اشرافی راجایگزین فرهنگ انقلابی کرده و دیگر علی الاسلام والسلام!هر چند بعد از انقلاب روحیه اشرافی و خوی پادشاهی کاملا زدوده نشد و رگه هایی از آن تا مدت ها مخفی بود و در سال های اخیر به لحاظ غفلت ها و قصورها مجدد در حال احیاء و بازگشت است اما, اینکه یک مسئول با صراحت و آن هم به بهانه صداقت، از اشرافی گری بگوید و مخالفان خود را متهم هم بکند، این پدیده نویی است که باید همه دلسوزان انقلاب را به هوش آورد و از خواب بیش از این بیدار نماید
1396/05/07 - 11:30
در خبرها خواندیم که یکی از وزرای دولت برای توجیه خرید خودروی گران قیمت می می گوید:" ما به جاده می رویم و بالاخره باید ماشینمان امن باشد، من که پول دارم، دلم هم که می خواهد، وقتی نخرم یعنی نفاق دارم. آن هم به خاطر حرف دیگران... باید جامعه را عادت داد...".اگر چه وزیر محترم می خواهد وانمود کند که صداقت دارد و حتی آنها که غیر از این عمل می کنند را دچار نفاق و ریاکاری می داند و... اما این حاکی از یک خطر بزرگ و بازگشت به فرهنگ قبل از انقلاب است که اگر چاره نشود، بی زحمت فرهنگ اشرافی راجایگزین فرهنگ انقلابی کرده و دیگر علی الاسلام والسلام!هر چند بعد از انقلاب روحیه اشرافی و خوی پادشاهی کاملا زدوده نشد و رگه هایی از آن تا مدت ها مخفی بود و در سال های اخیر به لحاظ غفلت ها و قصورها مجدد در حال احیاء و بازگشت است اما, اینکه یک مسئول با صراحت و آن هم به بهانه صداقت، از اشرافی گری بگوید و مخالفان خود را متهم هم بکند، این پدیده نویی است که باید همه دلسوزان انقلاب را به هوش آورد و از خواب بیش از این بیدار نماید